หลักการและเหตุผล

    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ ..2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

    โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หมวด 2 ข้อ 14 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามข้อ 13 ทุก 5 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต (ข้อ 8) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน (ข้อ 9) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ (ข้อ 10) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 11) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (ข้อ 12) โดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนครบกำหนด 5 ปี

    เพราะการทำงานในสถานที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าจะได้ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมาแล้วก็ตาม จึงควรจะได้รับการอบรมทบทวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้นายจ้างได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 5 ปี

    เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

    เพื่อให้ลูกจ้างมีความตระหนักในบทบาท และหน้าที่การทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด

    เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาติ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

    ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย)

วิทยากรบรรยาย

    วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้และขึ้นทะเบียนวิทยากรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระยะเวลาอบรม

    1 วัน ( 3 ชั่วโมง )

หัวข้ออบรม

ทบทวนอับอากาศ ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ #ทบทวนอับอากาศ #ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ #ทบทวนการทำงานในที่อับอากาศ