ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Gas detector หรือ เครื่องวัดแก๊ส

          Gas Detector หรือ เครื่องวัดแก๊ส คือ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณที่ปฏิบัติงานว่ามีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจนว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่การใช้ Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซที่จะตรวจวัด เพราะ sensor ได้ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดนั้นๆโดยเฉพาะเท่านั้น

          นิยามศัพท์
  LEL คือ 
Lower Explosive Limit เป็นค่าที่ได้จากการทดลองว่าสารติดไฟแต่ละชนิด เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นจุดที่เริ่มติดไฟ
  UEL คือ Upper Explosive Limit เป็นค่าของสารติดไฟที่เกินจุดนี้แล้ว และเมื่อผสมกับอากาศแล้วจะไม่ติดไฟ
  TWA คือ Time Weighted Average เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารสำหรับการทำงานปกติ 8 ชั่วโมงต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่คนงานเกือบทุกคนสัมผัสสารซ้ำๆหลายวันต่อเนื่องกนโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย
  STEL คือ Short Term Exposure Limit เป็นค่าความเข้มข้นของสารที่คนงานสัมผัสได้ในช่วงเวลา 15 นาทีต่อเนื่องกันโดยไม่เกิดอันตราย
  IDLH คือ Immediately Dangerous to Life or Health เป็นค่าปริมาณของสารที่สามารถทำให้เกิด อันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตโดยเฉียบพลัน
  PPM คือ Part Per Million (ส่วนในล้านส่วน) ในการตรวจวัดก๊าซหรือไอจะใช้หน่อยเป็น PPM