บทที่ 3 การประเมินสภาพงาน และการควบคุมอันตรายในที่อับอากาศ

          จากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ ชนิด ประเภทและอันตรายในที่อับอากาศกันไปเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าทำงานในที่อับอากาศกัน แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปทานในที่อับอากาศ เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่างานที่เราทำนั้น คืองานเกี่ยวกับอะไร สถานที่ ๆ เราจะเข้าไปทำงานนั้นเป็นแบบไหน มีอะไรด้านในบ้าง เพื่อที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับอันตรายในการทำงานและแก้ไขป้องกันได้ก่อนที่เราจะเข้าไปปฏิบัติงานด้านใน

          ประโยชน์ของการประเมินสภาพงานที่เป็นอันตรายก่อนเริ่มงาน

 • สร้างความมั่นในให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปทำงานในที่อับอากาศได้
 • สามารถบอกได้ว่าอันตรายในสถานที่แห่งนั้นมีอะไรบ้าง
 • แก้ไข ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ขั้นตอนของการประเมินจะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังนี้

 • พิจารณางานที่ต้องปฏิบัติ เช่น งานที่ต้องเจาะด้วยสว่าน งานติดตั้งนั่งร้าน งานตัดด้วยความร้อน
 • แบ่งขั้นตอนการทำงาน หมายถึง ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและทำงานการทำงานก้าวหน้าขึ้น เช่น งานซ่อมรอยรั่วของถังบรรจุสารเคมี
  • ถ่ายหรือระบายสารเคมีออกจากที่บรรจุ
  • ระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมี
  • ตรวจวัดอากาศ
  • ตรวจหารอยรั่วภายในถัง
  • เชื่อมซ่อมแซมรอยรั่ว
  • ทดสอบแนวเชื่อม
 • การระบุแหล่งอันตราย โดยในที่นี้เราอาจใช้วิธี 1M3E ก็ได้
  • Material วัสดุหรือสาร
  • Energy แหล่งพลังงาน
  • Equipment อุปกรณ์ป้องกัน
  • Environment สิ่งแวดล้อม

 • การระบุลักษณะอันตราย
  • ออกซิเจน ไม่เพียงพอต่อการหายใจ
  • มีบรรยากาศที่ติดไฟได้
  • มีบรรยากาศที่เป็นพิษต่อการหายใจ
  • คนตก สิ่งของตก ดินถล่ม ความร้อน รังสี เสียง แรงสันสะเทือน เป็นต้น
 • การระบุสาเหตุของการเกิดเหตุ
  • เกิดจากการกระทำของมนุษย์
  • เกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานไม่ถูกต้อง
  • เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การระบุมาตรการป้องกัน
  • มาตรการป้องกันที่เป็นการออกแบบทางวิศวกรรม
  • มาตรการป้องกันที่เป็นการบริหารจัดการ
  • มาตรการป้องกันต้องมีความสอดคล้องกับสาเหตุการเกิดอันตราย
 • การระบุข้อเสนอแนะ
  • พิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในกรณีที่มาตรการป้องกันที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ
  • ข้อเสนอแนะอาจเป็นได้ทั้งทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการ

          จากบทความข้างต้นเราจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนในการทำงานงาน หรือการแบ่งงานค่อนข้างมาก แต่ทราบหรือไม่ครับ ว่าเราเองก็ได้ทำงานอยู่อย่างเป็นกิจวัตรตอนที่เรามีการทำงานกันอยู่แล้วเป็นประจำ เนื่องจากงานที่เป็นงานอับอากาศนั้นไม่สามารถเข้าทำงานได้โดยพละการจึงต้องมีการเขียนใบขออนุญาตเข้าทำงานหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Work permit ซึ่งการจะเขียน Work permit ได้นั้นต้องมีการวางแผนการทำงานและการป้องกันอันตรายอยู่แล้ว เพียแต่ในบทความนี้เราได้นำมาจำแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปคือ เป็นการวางแผนเพื่อทำงานต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งคำว่า ปลอดภัย ไม่ได้แปลว่าทำได้ "ง่าย" แต่ ทำแล้วเกิดความ "ปลอดภัย" ในชีวิต